اجراي آزمون ، مديريت آزمون
اجراي آزمون ، مديريت آزمون
صفحه اصلی / فروشگاه فایل / ورد

چين

بخشی از فایل موجود :

وضع جغرافيائي

 

سرزمين چين دردورترين قسمت شرقي آسياقرارگرفته ، باكشورهاي مديترانه اي هيچ نوع ارتباطي نداشته ازهندوستان هم بوسيله كوهستانهاي بلندجداميباشد.كشورچين ازجانب شرقي مشرف براقيانوس كبيراست وبادرنظرگرفتن اين وضع ميتوان دريافت كه چين درطول قرنهاي متمادي دورازسايرملتها بسربرده است.كشورچين اززمينهاي وسيعي پوشيده ازكوهستانهاتشكيل شده ارتفاع اين كوهها هرقدرازفلات مرتفع تبت به طرف مشرق وسواحل اقيانوس پيش رويم كمترميشود.نواحي جلگه اي بيشتردرشمال شرقي قراردارندوحاصلخيزترين قسمت قسمت چين درهمين نواحي كه ازقديميترين ايام مسكون بوده واقع شده .همه رودخانه هاازكوههاي غربي سرچشمه گرفته به طرف مشرق رهسپارميشوند.دورودخانة عمدة چين هوانگ هوويانگ تسه كيانگ ميباشد.اين دورودباسرعت زيادازپيچ وخم هاي متعددگذشته پس ازحفردره هاي عميق وجلگه هاي وسيع شرقي گسترده ميشوندوطغيان آنها اغلب اراضي اطراف رافراميگيرد.دروضع اقليمي وآب وهواي آن انواع مختصات منطقه معتدله ديده ميشود.آب وهوادرشمال خشك وسخت است وهرقدربه طرف جنوب نزديك شويم براثروزش بادهاي موسمي گرم ومرطوب ميگردد.

 

قیمت :1000

تعداد صفحه:5

image_print

قرار گرفته در دسته : فروشگاه فایل, ورد | نگارنده : admin | تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *